Klik hier voor verhuurvoorwaarden 2015 met ontruimingsplan in pdf.

Verhuur voorwaarden 2015

1    Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader/moeder beheren en niet anders dan voor Scoutinggroepen gebruiken. Het clubhuis is gebouwd in een waterwingebied, waarmee rekening gehouden dient te worden.

2    Het achterste deel van de kelder maakt deel uit van verhuur.

3    Afval wordt gescheiden bij de bron. Glas, papier en chemisch afval moeten apart worden verzameld. Glas wordt door de huurder aan het einde van het verblijf naar de daarvoor bestemde containers gebracht, die op diverse plaatsen in de gemeente te vinden zijn. Papier en chemisch afval wordt door huurder mee naar huis genomen. Het overige afval wordt zo veel mogelijk samengedrukt en in dichte zakken in de afvalcontainer bij het clubhuis gedeponeerd. Het ledigen van één container zit bij de huurprijs in begrepen, bij achtergebleven afval voor een 2de container zijn we genoodzaakt hiervoor 75 euro in rekening te brengen. Het graven van afvalkuilen is niet toegestaan.

4    Het is niet toegestaan om met auto's bij het clubhuis te rijden anders dan voor laden en lossen of op het terrein te parkeren.

5    Indien het weer het toestaat mag het meubilair ook buiten gebruikt worden. Het meubilair dient binnengezet te worden wanneer de huurder het pand onbeheerd achterlaat. Aan het einde van de verhuurperiode dient het meubilair weer op de oorspronkelijke plek te worden teruggezet.

6    Het is niet toegestaan spijkers e.d. in kozijnen, deuren, plafonds en muren te slaan.

7    Uitsluitend na toestemming van de verhuurder is het toegestaan om 1 avond kampvuur te houden. Vanzelfsprekend moeten de voorzorgsmaatregelen genomen worden zoals emmers water en een schep. Het kampvuur kan uitsluitend doorgaan als we toestemming krijgen van de eigenaar van de grond en de gemeente. De verhuurder is contactpersoon naar beide partijen. Enige indicatie is te vinden op de site www.natuurbrandgevaar.nl, hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. De toestemming komt van de verhuurder van het gebouw. Kampvuur aanvragen moet bij het aangaan van de verhuurovereenkomst, via het formulier “kampvuur aanvraag” per mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

8    Voor het clubhuis is een gebruikersvergunning van kracht, onderdeel hiervan is een “ontruimingsplan”. Huurders dienen op de hoogte te zijn van, en zich te gedragen zoals voorgeschreven is in het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan wordt met het verhuurcontract meegestuurd.

9    Het clubhuis is voorzien van een ontruimingsinstallatie. Het is dan ook ten strengste verboden om in het clubhuis te roken. Bij het afgaan van het alarm dient het clubhuis ontruimd te worden. De verhuurder dient ten aller tijde direct op de hoogte gesteld te worden wanneer het alarm is afgegaan. Na het afgaan van het alarm moet de verhuurder namelijk de ontruimingsinstallatie weer operationeel maken. Niet de verhuurder, maar de huurder is dan ook aansprakelijk voor het niet functioneren van de ontruimingsinstallatie bij het niet melden van het afgaan van het alarm.

10    De aanwezige brandblussers en brandslang zijn voorzien van een zegel. Het gebruik van de brandslang anders dan voor het blussen van brand is niet toegestaan. De kosten voor het opnieuw verzegelen naar aanleiding van het verbreken van de zegels door de huurder worden verhaald op deze huurder.

11   Geluidsoverlast dient voorkomen te worden. In dit kader gelieve u rekening te houden met de zondagsrust en de nachtrust van omwonenden.

12   Defecten worden zo snel mogelijk gemeld bij de beheerder.

13   De huurprijs bedraagt voor een week huur € 800,-. Dit bedrag is incl. normaal gebruik van gas, elektra en water voor een groep van maximaal 35 personen. Voor extra personen bedragen de kosten € 3,50 p.p.p.d.. In de huurprijs zit de lediging van één container opgenomen. Het afval wat niet in de container past dient zelf afgevoerd te worden. Bij een extra container wordt er € 75,- per container in rekening gebracht. Bij een groter aantal personen kunt u overleggen met de beheerder. Het gebruik van de vaatwasser kost € 10,00 per week.

14   Binnen twee weken na dagtekening van deze huurovereenkomst dient 50% van de huurprijs overgemaakt te zijn van de verhuur, € 400,-. Dit bedrag wordt gezien als reserveringssom. Indien hier niet aan wordt voldaan heeft verhuurder het recht deze huurovereenkomst te verbreken. Het resterende deel van de huursom dient samen met de waarborgsom te worden overgemaakt minimaal 1 maand voor aanvang van de huurperiode.

15   De reserveringssom wordt in geval van annulering alleen dan terugbetaald indien het clubhuis weer opnieuw voor die periode verhuurd kan worden aan een andere Scoutinggroep.

16   Per huurperiode geldt een waarborgsom van € 150,-. Dit bedrag dient te worden overgemaakt minimaal 1 maand voor aanvang van de huurperiode. Eventuele schade en/of schoonmaakkosten zullen in beginsel verrekend worden met de betaalde waarborgsom. De waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 2 maanden na afloop van de huurperiode teruggestort.

17   De verhuurder behoudt ten allen tijde het recht van toegang tot het gebouw en het terrein. Op zaterdagen buiten de zomervakantie periode van midden Nederland, moet de huurder het pand tussen 13.15 uur en 16.15 uur ter beschikking stellen voor eigengebruik. De lokalen dienen in overleg dusdanig opgeruimd te worden dat normaal gebruik mogelijk is.

18   De huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan.

19   De huurder mag niet meer personen in het gehuurde laten overnachten dan in het huurcontract is overeengekomen.

20   De verhuurder kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of diefstal van eigendommen van de huurder, noch voor persoonlijk letsel of leed ontstaan ten gevolge van het verblijf van huurder in het clubhuis of het omliggende terrein.

21   Bij het einde van de huurperiode is de huurder verplicht het gehuurde voor het afgesproken tijdstip te ontruimen en in goede staat en schoongemaakt weer ter beschikking van de verhuurder te stellen. De verstrekte sleutels dienen dan ter plekke te worden ingeleverd. Bij onvoldoende schoonmaak worden de schoonmaakkosten verhaald op de huurder, resulterend in het geheel inhouden van de borg. Onder schoonmaken wordt o.a. verstaan:

- Buiten

o Het zwerfafval rondom het clubhuis verwijderen

- Sanitair

o Wc’s, urinoirs en wastafels reinigen met WC reiniger of allesreiniger
o Tegels en deuren met allesreiniger afnemen
o Vloer vegen en daarna dweilen met allesreiniger

- Grote zaal

o Tafels soppen
o Vloer vegen met zachte vegers en daarna dweilen met allesreiniger
o Deuren afsoppen met allesreiniger

- Hal

o Vloer vegen en daarna dweilen met allesreiniger

- Keuken

o Gasstel zo nodig met schuurmiddel reinigen
o Koelkasten uitsoppen met allesreiniger
o Tegelwand en deuren afnemen met allesreiniger
o Meubilair afsoppen met allesreiniger
o Aanrecht en schappen reinigen met allesreiniger
o Vloer vegen en daarna dweilen met allesreiniger

- Kleine zalen

o Vloer vegen
o Tafels soppen